Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2019

sarkastyczna
22:54
1326 d1ef 350
Reposted frommakle makle viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
sarkastyczna
22:54
sarkastyczna
22:53
3598 16aa 350
sarkastyczna
22:52
1639 4730 350
Reposted fromRowena Rowena viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
sarkastyczna
22:52
sarkastyczna
22:52
sarkastyczna
20:48
sarkastyczna
20:48
4198 9326 350
sarkastyczna
20:47
3788 ba9a 350
sarkastyczna
20:47
sarkastyczna
20:46
5195 cd42 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sarkastyczna
20:46
5197 1392 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sarkastyczna
20:45
3180 8032 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayveee yveee
sarkastyczna
20:45
1021 8bb5 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viakieruneknatarcia kieruneknatarcia
20:44
9800 5ceb 350
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viasmaller smaller
sarkastyczna
20:44
2866 f114 350
Reposted frompiehus piehus viasmaller smaller
sarkastyczna
20:44
Osiągasz to, w co wierzysz. Przyciągasz to, czego pragniesz.
Reposted fromjustjustjust justjustjust viasmaller smaller
sarkastyczna
20:43
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmaller smaller
sarkastyczna
20:43
4686 da43 350
sarkastyczna
20:42
Dobrze mi z moim mężem: podoba mi się jego ciepło, jego wielkie ciało, jego obecność, jego żarty i historyjki, i to, co czyta, i to, że lubi spacerować i chodzić na ryby i lubi świnie, i lisy, i małe zwierzęta, i jest szczery, i nie jest zarozumiały ani żądny sławy, i okazuje mi swoje zadowolenie, kiedy mu gotuję, i radość, kiedy jestem czymś zajęta, wierszem lub ciastem, i jest zmartwiony, kiedy jestem nieszczęśliwa, i chce zrobić cokolwiek, żebym mogła zwyciężać w swoich wewnętrznych zmaganiach i rozwijać w sobie odwagę i filozoficzny dystans. Kocham jego dobry zapach i ciało, które pasuje do mojego, jakby je robili na miarę razem z moim. Te pojedyncze kawałki, które można czasami znaleźć u tego lub tamtego chłopca, które sprawiały, ze stawałam się ich kawałkiem, wszystkie zebrały się w moim mężu. Więc nie chcę już niczego szukać: nic więcej mi już nie potrzeba.
— Sylvia Plath, Dzienniki, piątek, 12 grudnia 1958.
Reposted frommhsa mhsa viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl