Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2018

sarkastyczna
17:44
7239 51f9 350
Reposted frompunisher punisher viaoll oll

October 22 2018

07:03
9593 d574 350
Reposted fromtwice twice vialiveattherainbow liveattherainbow
sarkastyczna
07:02
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag - "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viakudlaty kudlaty

October 19 2018

sarkastyczna
20:16
7683 35bf 350
Reposted fromretro-girl retro-girl
sarkastyczna
20:16
7669 32b8 350
Reposted fromretro-girl retro-girl
sarkastyczna
19:43
5729 da84 350
Reposted frommoai moai viaoxygenium oxygenium
sarkastyczna
19:42
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
sarkastyczna
19:35
8297 f3b6 350
sarkastyczna
19:30
3853 7b29 350
freshness
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaoll oll
sarkastyczna
19:30
sarkastyczna
19:29
19:28
sarkastyczna
19:28
sarkastyczna
19:27
7577 dca6 350
Reposted fromoll oll viaikari ikari
sarkastyczna
19:26
6849 8316 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaikari ikari
sarkastyczna
19:25
7628 c952 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sarkastyczna
19:25
5862 41f0 350
Reposted frompunisher punisher viaoll oll
sarkastyczna
19:23
5817 e386 350
Reposted fromoll oll viaeredvareth eredvareth

October 14 2018

sarkastyczna
13:23
sarkastyczna
13:23
Reposted frombluuu bluuu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl