Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 19 2016

sarkastyczna
21:01

December 01 2016

sarkastyczna
23:19
2947 8844 350
Reposted fromsohryu sohryu viaoll oll
sarkastyczna
23:19
8870 f27b 350
Reposted fromfungi fungi viaoll oll
sarkastyczna
23:18
sarkastyczna
23:17
9156 ba65 350
sarkastyczna
23:17
- Ja uciekam, bądź grzeczna.
- Nie mam z kim być niegrzeczna.
— wieczorne rozmowy
sarkastyczna
23:17
5046 1c9c 350
Reposted fromcalifornia-love california-love vialissie lissie
sarkastyczna
23:16
6402 ab35 350
Reposted fromorchard orchard vialupinedream lupinedream
sarkastyczna
23:16
Reposted fromteijakool teijakool vialupinedream lupinedream
sarkastyczna
23:15
5085 d74b 350
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa vialupinedream lupinedream
sarkastyczna
23:14
sarkastyczna
23:14
9684 6acf 350
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamolotovcupcake molotovcupcake

November 07 2016

sarkastyczna
07:34
Reposted fromtfu tfu viazjadlabymcie zjadlabymcie
sarkastyczna
07:34
sarkastyczna
07:33
Reposted fromonlyman onlyman viazjadlabymcie zjadlabymcie
sarkastyczna
07:30
Gdyby.
Czy istnieje smutniejsze słowo?
— F. Therese
Reposted fromwagabunda wagabunda viathenatuss thenatuss
sarkastyczna
07:30
Czasem spotyka się kogoś nieziemsko pięknego. A potem z nim rozmawiasz i po 5 minutach umierasz z nudów. Ale czasem spotykasz kogoś i myślisz sobie: ''Może być.'' A potem go poznajesz. I jego twarz staje się nimi. Jego osobowość jest na niej wypisana. I staje się czymś tak pięknym...
— Amy Pond
sarkastyczna
07:30
7346 ae0d 350
sarkastyczna
07:29
4929 99d5 350
00:27
4524 246c 350
Reposted fromprolove prolove vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl