Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2017

sarkastyczna
22:33
Reposted fromgruetze gruetze viapatrzpodnogi patrzpodnogi
sarkastyczna
22:32
0916 cf25 350
sarkastyczna
22:32
6238 2841 350
Reposted fromOpaaal Opaaal viamole-w-filizance mole-w-filizance
sarkastyczna
22:31
Ktoś z kim jesteś tak naprawdę mówi ci o swoich lękach. O swoich słabościach. Pokazuje swoje ja i nie boi się, że go zostawisz. Swoją drogą jeśli kiedykolwiek mężczyzna powie ci szczerze o swoich kompleksach to znaczy, że jest twój. Że go masz. Że ci ufa. Że wierzy w was.
— Piotr C.
sarkastyczna
22:29
0730 4245 350
Lazy morning.
Reposted fromi-ann i-ann viadoubleespresso doubleespresso
sarkastyczna
22:27

Są miejsca, do których nie powinno się wracać.
Są ludzie, o których nie powinno się już myśleć.

Reposted fromemerencja emerencja viatriste triste
22:27
sarkastyczna
22:25
sarkastyczna
22:25
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
sarkastyczna
22:08
Reposted frombluuu bluuu viapeludo peludo
sarkastyczna
21:58
9019 9e63 350
Reposted fromretro-girl retro-girl viazapachsiana zapachsiana
sarkastyczna
21:53
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viajoannna joannna
21:53
sarkastyczna
21:52
sarkastyczna
21:52
Reposted frommeem meem viapeludo peludo
sarkastyczna
21:15
21:14
3208 b0e9 350
Reposted fromAmericanlover Americanlover viajoannna joannna
sarkastyczna
21:12
4467 df0a 350
Reposted fromspring-flow spring-flow viacemek cemek
sarkastyczna
21:11
sarkastyczna
21:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl