Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2019

sarkastyczna
23:00
7322 49a1 350
Reposted fromjigglybro jigglybro viasmaller smaller
sarkastyczna
22:59
sarkastyczna
22:59
Reposted fromprimo primo viapkz451 pkz451
sarkastyczna
22:57
sarkastyczna
22:56
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaconvoitise convoitise
sarkastyczna
22:55
Bo umiem i lubię być sama, ale to jest okropna pułapka, gdy zacznie ci być dobrzej samej. Uzależnisz się od głupich seriali. Zdziczejesz.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viaconvoitise convoitise
sarkastyczna
22:55
0819 bc89 350
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaconvoitise convoitise
sarkastyczna
22:55
sarkastyczna
22:54
1326 d1ef 350
Reposted frommakle makle viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
sarkastyczna
22:54
sarkastyczna
22:53
3598 16aa 350
sarkastyczna
22:52
1639 4730 350
Reposted fromRowena Rowena viastragan-ze-snami stragan-ze-snami
sarkastyczna
22:52
sarkastyczna
22:52
sarkastyczna
20:48
sarkastyczna
20:48
4198 9326 350
sarkastyczna
20:47
3788 ba9a 350
sarkastyczna
20:47
sarkastyczna
20:46
5195 cd42 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
sarkastyczna
20:46
5197 1392 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl